Regulamin

DREAM LIFE SOLUTIONS SP. Z OO > Regulamin

I. POSTANOWNENIA OGÓLNE

Warunkiem korzystania z Platformy na stronach www.jobonayacht.com, www.jobonayacht.pl, www.yachtiebynature.com, pracanajachcie.pl i każdorazowo korzystania z kursu ”Job on a Yacht” (zwanego dalej Kurs) jest akceptacja poniższego regulaminu.

§1

Podmiotem udostępniającym Kurs jest firma DREAM LIFE SOLUTIONS SP. Z OO, NIP: 7272846890, KRS: 0000874766 adres: ul. Gdańska 57/ 11, 90-612 Łódź,, dalej zwana Operatorem.

§2

Platforma – strona internetowa i serwis usługowy, za pośrednictwem którego Użytkownik może nabyć Kurs i z niego korzystać.

§3

Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także podmioty gospodarcze i inne, nabywające produkt na Platformie, zwane dalej Użytkownikiem.

§4

Kurs – usługa odpłatnego dostępu do określonych materiałów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, plików PDF, innych plików dostępnych na platformie Kursu oraz konsultacji indywidualnych lub grupowych.

§5

W przypadku braku akceptacji jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych usług oraz opuszczenie stron Platformy.

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§1

Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej.

§2

Platforma na stronach www.jobonayacht.com, www.jobonayacht.pl, www.yachtiebynature.com, pracanajachcie.pl służy do prezentowania Kursu oraz jego promocji. Korzystanie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.

§3

Podstawowym sposobem dostawy Kursu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania i skorzystania z dodatkowych materiałów dydaktycznych.

§4

Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursu i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

§5

Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich Użytkowników serwisu.

III. WARUNKI KORZYSTANIA

§1

Z Kursu mogą korzystać zainteresowane osoby po uiszczeniu opłaty.

§2

Kurs zaczyna być dostępny dla Użytkownika od momentu zaksięgowania się wpłaty na koncie.

§3

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§4

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§7

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

§8

Platforma działa w systemie online.

§9

Warunkiem korzystania z Platformy jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się na Platformie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i płatności użytkownik otrzymuje pełen dostęp do Kursu.

§10

Koordynowanie przebiegu korzystania z Kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.

§11

Platforma zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Użytkownika.

§12

W przypadku naruszenia regulaminu, dostęp Użytkownika do Kursu i konta na Platformie może zostać zablokowany czasowo lub na stałe. W zależności od stopnia naruszenia regulaminu Operator może zadecydować o całkowitym pozbawieniu Użytkownika praw dostępu do Kursu.

IV. KURS

§1

Specyfikacja kursu jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator decyduje o zawartości Platformy, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów.

§2

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji Kursu

  1. z bezpłatnego na płatny
  2. z płatnego na bezpłatny
  3. zmianę kategorii tematycznej

§3

Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu on-line, czyli nagranych lekcji w formacie video oraz innych materiałów dydaktycznych w postaci ćwiczeń elektronicznych oraz plików w formacie PDF. Materiały PDF można ściągnąć na własny nośnik lub wydrukować. Ściąganie i udostępnianie treści video oraz innych treści, które nie są podane w formie materiałów do ściągnięcia jest zabronione.

§4

Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za swój progres, lub jego brak. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie Kursu i usług Operatora powinny być oparte na własnej należytej staranności.  Użytkownika zgadza się, że ani Kurs, ani Operator, ani Platforma nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki korzystania z Kursu i usług Operatora.

§5

Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

§6

Produkt udostępniany jest na konto Użytkownika na okres 365 dni od dnia zakupu Kursu lub inaczej, jeśli było to określone w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.

V. UŻYTKOWNIK

§1

Użytkownikami Kursu mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów Platformy stronach www.jobonayacht.com, www.jobonayacht.pl, www.yachtiebynature.com, pracanajachcie.com   

§2

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z niniejszym regulaminem.

§3

Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.

§5

Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.

§6
Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów zawartych na tym kursie. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie i upublicznianie wszystkich materiałów kursu.

VI. GWARANCJA I REKLAMACJA

§1

Wszelkie sugestie dotyczące Kursu lub Platformy, a także zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy, skargi i reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio na adres e-mail: 

§2

Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.

§3

W przypadku zaakceptowaniu regulaminu, kupna i rozpoczęcia Kursu
on-line kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.

§4

Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Operator poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

§5

W przypadku, gdy Kurs po zakupie okaże się uszkodzony, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Platformy, Użytkownik może wystąpić do Operatora z reklamacją w terminie 30 dni.

§6

Operator blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do wersji Kursu, która jest przedmiotem reklamacji.

§7

W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Operator udostępnia Użytkownikowi nową wersje Kursu.

§8

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Operatora, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Kursu, którego reklamacja dotyczy.

VII. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ. ZASADY PŁATNOŚCI

§1

Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

§2

Płatność za Kurs realizowana jest przez system płatności www.tpay.com. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych
kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.

§3

Po otrzymaniu potwierdzenia zaksięgowania się wpłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje dotyczące uzyskania dostępu do Kursu.

§4

Użytkownik uzyskuje dostęp do Kursu logując się na swoje konto na Platformie.

§5

Zwrot środków pieniężnych podlega zwrotowi tylko i wyłącznie do momentu pierwszego zalogowania na Platformę przez Użytkownika.
 

§6
Prowizja transakcyjna Platformy oraz ewentualna darowizna na rzecz fundacji i akcji charytatywnych wpisana w cenę kursu nie podlegają zwrotowi.

§7

Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego
podpisu. 

VII. KWESTIE TECHNICZNE

§1

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej.

§2

Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec Operatora

§3

Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych i wysłania komunikatu online.

VIII. PRAWA AUTORSKIE i ZASADY KORZYSTANIA Z KURSU I PLATFORMY

§1

Prawa autorskie do treści prezentowanych na Platformie posiada Operator

§2

Kurs i wszystkie inne materiały i usługi udostępnianie na Platformie podlegają ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§3

Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na Platformie jest zabronione.

§4

Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Kursu w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Operator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Kursu. 

§5

Wszystkie materiały i treści dostępne na Platformie oraz w Kursie mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu Kursu lub otrzymał bezpłatne materiały. Oznaczenia materiałów nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia materiałów w przypadku naruszenia zasad korzystania z Kursu lub Platformy określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Kurs wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań
w celu zmiany lub pozbawienia danych materiałów tego oznaczenia.

§6

Użytkownik może korzystać z zakupionego Kursu na własny użytek i zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach materiały udostępnione na Platformie w celu zapoznania się z treścią utworu.

§7
Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Kursu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Kursu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Kursu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

§8

Przykłady zarobków i innych korzyści demonstrowanych w Kursie są oświadczeniami możliwych rezultatów co do zarobków i innych korzyści materialnych i niematerialnych i nie są gwarancją, że Użytkownik i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne wyniki mogą się różnić, gdyż zależą od indywidualnej oferty każdego pracodawcy, w tym przypadku superjachtu lub firmy nim zarządzającej, doświadczenia, motywacji i zdolności negocjacyjnych Użytkownika.

§9

Zakup ani ukończenie Kursu nie są równoznacze z otrzymaniem przez Użytkownika pracy na superjachcie, gdyż jest to całkowicie zależne od działań podjętych przez Użytkownika jego umiejętności komunikacyjnych, motywacji oraz determinacji. Kurs gwarantuje natomiast dostarczenie informacji na temat charakteru pracy na superjachtach oraz porad jak tę pracę uzyskać. 

§10

Kurs nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte na własnej należytej staranności. Użytkownik zgadza się, że Kurs ani Operator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki korzystania z naszych produktów i usług.

IX. SPORY

§1

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2

Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałami www.jobonayacht.com, www.jobonayacht.pl, www.yachtiebynature.com zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.

X. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§1

Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Platformy, stosowaniem się do informacji prezentowanych na Platformie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

§2

Operator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

§3

Operator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej, jeśli wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Operatora i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

Rozpocznij swoją przygodę na wspaniałym Jachcie - wystarczy trochę determinacji. Pensja rzędu kilku tysięcy euro, kontakty z najbogatszymi ludźmi, przygody i imprezy rodem z filmów.

Szybka Nawigacja

Book Appointment

Pakiety

Select your currency
EUREuro